BƯỚC 2

Chọn thủ tục trong danh sách để tiến hành đăng ký và nộp hồ sơ

Hình 2: Màn hình xem chi tiết thông tin thủ tục

Tại màn hình xem chi tiết thông tin thủ tục, người dùng có thể tham khảo thông tin quy trình thực hiện, thông tin cơ bản cũng như tham khảo và tải các mẫu biểu đính kèm yêu cầu của thủ tục để thực hiện điền thông tin đăng ký

Hình 3: Màn hình biểu mẫu kèm theo