THANH TOÁN PHÍ/LỆ PHÍ BẰNG BIÊN LAI

1. Giới thiệu

Đối với các hồ sơ yêu cầu phải thanh toán phí/lệ phí, người dân phải thực hiện thanh toán theo quy định để xác nhận tình trạng đã thanh toán thủ tục;\

Việc thanh toán phí/lệ phí có thể được thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng.

2. Quy trình thực hiện thanh toán bằng biên lai

Người dân thực hiện thanh toán phí/lệ phí có thể thực hiện trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế hoặc thực hiện thanh toán tại các Ngân hàng bằng việc chuyển khoảng vào tài khoản của Sở Y tế và nhận biên lai thanh toán

Hình 1. Thông tin tài khoản ngân hàng Sở Y tế

Sau khi nhận được biên ali thanh toán, người dân truy cập màn hình Quản lý hồ sơ tương ứng với tình trạng Yêu cầu thanh toán để thực hiện thanh toán phí/lệ phí

Hình 2: Màn hình danh sách hồ sơ yêu cầu thanh toán

Người dùng nhấn chọn vào nút  để thực hiện thanh toán bằng biên lai, người dùng tiến hành đính kèm biên lai vào và gửi lên hệ thống

Hình 3. Màn hình xác nhận gửi biên lai thanh toán

Ghi chú: Sau khi đính kèm và gửi biên lai thanh toán, hệ thống sẽ cập nhật lại tình trạng hồ sơ và hiển thị tại danh sách hồ sơ "Đã thanh toán"