BƯỚC 3

Nhập các trường thông tin theo đúng mẫu biểu yêu cầu

Hình 4: Màn hình nhập thông tin yêu cầu thủ tục

Trường hợp thủ tục yêu cầu phải nộp các hồ sơ kèm theo (có dấu *), người dùng tiến hành đính kèm các biểu mẫu đó tại màn hình nhập thông tin hồ sơ trước khi gửi hồ sơ cho Sở Y tế

Hình 5: Màn hình đính kèm hồ sơ yêu cầu